Zarządzenie Nr 703/II/2010 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ochrony środowiska przed niszczącym działaniem człowieka.