Realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w czerwonackich szkołach podstawowych nr POKL.09.01.02-30-059/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych