Dokumenty zaimportowane:

w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Pani Marzenie Zmyśnej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bolechowie (numer 871/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Pani Marzenie Zmyśnej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bolechowie (numer 872/III/2013)w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli (numer 851/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Irenie Apanas-Budny w zakresie wydawania decyzji administracyjnych (numer 833/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Panu Pawłowi Taberskiemu - Zastępcy Komendanta Straży Gminnej w Czerwonaku (numer 834/III/2013)w sprawie: upoważnienia pracownika Wydziału Rozwoju i Promocji do kontroli prawidłowości wykonywania zadań publicznych. (numer 812/III/2013)w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Czerwonak Joannie Kowalczyk-Chudy w zakresie działań związanych z projektem Karta Dużej Rodziny (numer 795/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Panu Piotrowi Lewickiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku (numer 752/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Katarzynie Derda w zakresie wydawania decyzji administracyjnych (numer 753/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Ewie Dux (numer 754/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa pani Ewie Dymarskiej (numer 755/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Tomaszowi Stellmaszykowi - Pierwszemu Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 757/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa I Zastępcy Wójta Tomaszowi Stellmaszykowi (numer 737/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Tomaszowi Stellmaszykowi - Pierwszemu Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 684/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Eugeniuszowi Chałupniczakawi - II Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak w razie nieobecności I Zastępcy Wójta (numer 685/III/2013)w sprawie: udzielenia II Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak Panu Eugeniuszowi Chałupniczakowi upoważnienia w czasie nieobecności I zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 686/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak upoważnienia Panu Tomaszowi Stellmaszykowi - Pierwszemu Zastępcy Wójta Gminy Czerwonak (numer 687/III/2013)w sprawie upoważnienia przez Wójta Gminy Czerwonak Straży Gminnej do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. (numer 670/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. (numer 648/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (numer 649/III/2013)w sprawie: przystąpienia do realizacji Programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej oraz udzielenia z tego tytułu przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 650/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek jako dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 651/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek jako dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 652/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek jako dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 653/III/2013)w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2013 - Radzę sobie lepiej oraz udzielenia z tego tytułu przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (numer 654/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. (numer 655/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. (numer 656/III/2013)w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku upoważnienia do zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami pełniącymi funkcje rodzin wspierających oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. (numer 657/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek jako dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku (numer 647/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Brzezińskiej - Karzek jako dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku. (numer 636/III/2013)w sprawie: udzielenia z-cy kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami upoważnień w czasie nieobecności Wójta Gminy Czerwonak (numer 618/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Jolancie Dudek-Szymańskiej - Kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami (numer 588/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Pani Kindze Weron - Zastępcy Kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Gruntami (numer 589/III/2013)w sprawie: upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak (numer 579/III/2013)w sprawie: udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa Panu Piotrowi Lewickiemu dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku (numer 581/III/2013)w sprawie: upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak (numer 582/III/2013)